มธบ.นำร่องโครงการ Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G

มธบ.นำร่องโครงการ Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ มธบ.ได้รับเลือกเป็นต้นแบบนำร่องโครงการ Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) วันนี้ มธบ.ก้าวนำอีกขั้น กับการเป็นสถาบันแห่งการสร้างนวัตกร เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัย ด้วยโครงข่าย 5G และ WiFi6 พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลิกโฉมวงการศึกษา สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการ สดช.มีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการ Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G ชมการทำงานของห้องเรียน Intelligent Hybrid Classroom และระบบวิเคราะห์ Attention & Learning Engagement รวมถึง การทำงานของนวัตกรรมที่ถูกประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี 5G

“ซึ่งผลการดำเนินงานชี้ให้เห็นถึงความพร้อมในการนำร่องให้สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ นําไปทำซ้ำ ทำเสริม และพัฒนาต่อยอดต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา มธบ.ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการผลิตกำลังคนให้มี Skill Set และ Mindset ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก มุ่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมด้วยทักษะสำคัญแห่งอนาคต” ดร.ดาริกา กล่าว

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

ดร.ดาริกาได้กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการ Smart Campus 5G ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สดช.นอกจากจะผลักดันให้ มธบ.เป็น Smart Campus ต้นแบบนำร่องในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G กับภาคการศึกษาแล้ว ยังสร้างให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเป็นนวัตกร รวมทั้ง ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย

“Smart Campus เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา ที่ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งใช้งานเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ ควบคู่กันกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา และบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ” ดร.ดาริกา กล่าว

ทางด้านนายสัญญา เศรษฐพิทยากุล ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ มธบ.กล่าวว่า 5G เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

โดยในแง่ของความเป็น Smart Campus ควรสร้างประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อกับการเรียนรู้แบบ Anywhere Anytime ภายใต้การลงทุนที่คุ้มค่า ซึ่งในอนาคต มธบ.มีแผนในการพัฒนาต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรต่างๆ รวมถึง สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไปในอีกหลายด้าน

“จากผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ ทำให้ มธบ.มีแผนการต่อยอดอีกในอนาคต เช่น การพัฒนาครู รวมทั้ง เด็กและเยาวชนให้เป็น Digital Citizen การยกระดับ DPU Makerspace ให้เป็น DPU Innovation Lab เพื่อผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลกับพื้นฐาน 5G แก้ปัญหาของสังคม โดยให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริง มีประสบการณ์จริง สามารถเรียนรู้ ปรับปรุง เพื่อขยายไปสู่การแก้ไขปัญหาชุมชน เมือง และสังคมในวงกว้างมากขึ้น ตอบโจทย์ SDGs และ Smart City ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของสังคมโลกในวันนี้” นายสัญญา กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ locksmith-kirklandwa.net

แทงบอล

Releated